Văn bản Pháp luật

Để nắm rõ hơn về hệ thống khung pháp luật của nhà nước quy định, hướng dẫn về mua bán, sở hữu, quản lý, sử dụng nhà chung cư, chúng tôi xin cung cấp các văn bản pháp lý sau đây:

TTVăn bản pháp luậtNội dung
1Nhà ở
 1. Bộ luật dân sự 2005
 2. Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11.
 3. Luật Nhà ở của Quốc hội nước CHXHCN VN số 56/2005/QH11 Ngày 29/11/2005.
 4. Nghị định số 71/2010/NĐ-CP Ngày 23/06/2010 Của Thủ Tướng Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
 5. Nghị định 114/2010/NĐ-CP – Về bảo trì công trình xây dựng.
 6. Quyết định 08/2008/QĐ-BXD – Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.
 7. Quyết định 42 của Bộ Xây dựng về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà chung cư.
 8. Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội – Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 9. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 10. Thông tư 08 /2006/TT-BXD – Hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng.
 11. Thông tư 16/2010/TT-BXD – Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
 12. Phụ lục Thông tư số 16/2010/TT-BXD.
 13. Thông tư 02/2012/TT-BXD – Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
 14. Thông tư 37/2009/TT-BXD – Hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư.
 15. Thông tư 14/2008/TT-BXD – Hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư.
2Bảo hiểm
 1. Luật Kinh doanh Bảo hiểm  Số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000
 2. Sửa đổi Luật kinh doanh Bảo hiểm.
 3. Nghị định 130 Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 4. Thông tư 220 Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 5. Phụ lục Thông tư 220 Ban hành kèm theo Thông tư số 220/2010/ TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính.
 6. Cẩm nang Bảo hiểm Phi nhân thọ.
3Bảo vệ Môi trường
 1. Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11.
 2. Nghị định 80/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
 3. Nghị định 117/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 4. Nghị định 72/2010/NĐ-CP quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường.
 5. Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại.
 6. Thông tư 12/2006 hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.
 7. Thông tư 12/2011/TT-BTNMT Quy định về Quản lý chất thải nguy hại.
 8. Tiêu chuẩn Quốc gia về Chất thải Nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo.
 4Phòng cháy chữa cháy

 

 1. Luật PCCC số 27/2001/QH10 ngày 29-6-2001.
 2. Nghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC.
 3. Nghị định số 46/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng  4 năm 2003, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
 4. Nghị định số 52/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/06/2012 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.
 5. Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC.
 6. Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA – Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
5Sử dụng năng lượng tiết kiệm 

 

 1. Luật số 50/2010/QH12 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
 2. Nghị định 21/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
6Dịch vụ An ninh

 

 1. Nghị định 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ Bảo vệ.
 2. Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11) – Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
7Nếp sống văn minh

 

 1. Chỉ thị 14/1998/CT-TTg  – Về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
 2. Quyết định 308 – Ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
 1. Thông tư 04 – TT 04/2011/TT-BVHTTDL Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
8Danh mục hóa chất
 1. Thông tư 25/2011/TT-BYT – Ban hành danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam
 2. Thông tư 29 – Quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.